Walne Zebranie Członków!


Walne Zebranie Członków

03.03.2017 r. o godzinie 17:00 w kawiarence Art Cafe przy Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”. Obrady otworzył Prezes Jacek Kaczmarek, następnie przewodniczenie obradom powierzono Julianowi Mazurkowi Staroście Międzychodzkiemu.
Komisja skrutacyjna: Małgorzata Borowicz, Mariusz Śmigielski, Grzegorz Kurek.
Protokołował Łukasz Klapczyński.
Walne podjęło uchwały zmieniające zapisy w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w zakresie dostosowania zapisów do zmieniających się przepisów i wytycznych. Zmieniono zapisy w kryteriach wyboru projektów w zakresie przedsiębiorczości, grantów oraz w zakresie podjęcia realizacji projektu współpracy pt. „Szlak ukrytych Skarbów” wspólnie z LGD Kraina Trzech Rzek z siedzibą w Obornikach.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje ani Dyrektor Natalii Czarneckiej z Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie za udostępnienie Sali.