Walne Zebranie Członków – 30.06.2017


30.06.2017 roku w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w MNISZKACH odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Puszcza Notecka’’ .
Obradom przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, protokołował Łukasz Klapczyński (Kierownik Biura), komisja skrutacyjna to Antoni Taczanowski oraz Tadeusz Wienke.
Radę Stowarzyszenia reprezentowała Anna Wójcik która w imieniu Rady odczytała sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016.
Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2016 w formie pisemnej oraz multimedialnej, sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie odczytał Andrzej Głuchowski który wnioskował o udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2016 rok.
Zarząd w składzie: Jacek Kaczmarek, Irena Wojciechowska, Mieczysław Trafis, Anna Andrałojć i Agnieszka Leśniewska otrzymał jednogłośnie absolutorium poparte również brawami .
W wolnych głosach i wnioskach przedstawiono założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, której zmiany zapisów w chwili obecnej jest procedowane w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim. Poinformowano o planowanych naborach oraz limitach. Zakłada się że nabór wniosków na rozwój przedsiębiorczości, zakładanie firm oraz projekty grantowe ogłoszony zostanie nie prędzej jak we wrześniu lub październiku br. Naborom towarzyszyć będzie kampania informacyjno-szkoleniowa. Przekazano również plany działań do końca bieżącego roku oraz informację o podjętych działaniach w aspekcie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych:
Już 4 lipca br. zarząd podpisze umowę na dotację pozyskaną z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na projekt pt: Puszcza Notecka uczy, integruje, aktywizuje.
Poinformowano również o złożonym wniosku do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Działania 7. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne. TYTUŁ projektu „Puszcza Notecka wszyscy równi”. Wnioskowana kwota projektu to niecałe 2 miliony złotych.
Projekt jest planowany na 2 lata (2018 – 2019) obejmuje wszystkie 8 gmin zrzeszonych w LGD i zakłada utworzenie 2 Domów Dziennego Pobytu jeden w powiecie międzychodzkim w gminie Sieraków a drugi w powiecie szamotulskim. Wsparcie zakłada zadania z zakresu pomocy osobom starszym, emerytom, rencistom, niepełnosprawnym, w organizacji i aktywizacji życia w ramach terapii zajęciowej , integracji ze środowiskiem, realizacje potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich. Placówki te prowadziły by aktywizacje tych osób, poprzez organizowanie zajęć od poniedziałku do piątku różnych form aktywności takich jak gimnastyka , aerobik, zajęcia taneczne, muzyczne, edukacyjne, Ponadto organizację imprez i wyposażenie w sprzęt tych domów, oraz spotkania z lekarzami, fizjoterapeutami i psychologiem. Projekt jest w trakcie oceny .
Zarząd otrzymał gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
Dziękujemy zespołowi z CERiP Mniszki za przygotowanie pysznego swojskiego placka, Pani Dagmarze Kołek za regionalne danie, a zespołowi z biura za przygotowanie całego wydarzenia.