Aktywni lokalnie- w ramach umowy partnerskiej z WODR


 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Partner KSOW informuje, że 6 maja 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Aktywni lokalnie”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 44 505,56 zł.

Operacja mająca na celu ułatwienie budowania partnerstwa i współpracy pomiędzy podmiotami inicjującymi działania na rzecz społeczności lokalnej, przekazanie
i wymianę wiedzy i informacji w zakresie partnerstwa i nawiązywania współpracy prowadzącej do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • wzrost aktywności mieszkańców w podejmowaniu działań mających na celu rozwój lokalnej społeczności poprzez tworzenie współpracy oraz powstawanie nowych partnerstw i sieci współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz lokalnej społeczności,
  • większa aktywność poszczególnych podmiotów oparta na dialogu i współpracy
  • szersze perspektywy do rozwoju zawodowego, poprawa warunków życia i ograniczania ubóstwa,
  • wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
  • promocja jakości życia na wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, którego fundamentem jest obszar małego przetwórstwa lokalnego.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.