Walne Zebranie Członków


              28 czerwca 2021 r. w Muzeum Zamek Opalińskich odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” , obradom przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, protokołował Łukasz Klapczyński (dyrektor Biura), w skład komisji skrutacyjnej powołano Irenę Wojciechowską oraz Annę Andrałojć.
Prezes w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności oraz bilans i rachunek wyników za rok 2020, z prac Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Andrzej Głuchowski.
Walne zebranie po wysłuchaniu sprawozdań jednogłośnie udzieliło absolutorium za rok 2020.
Kolejnym punktem było przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, po zarekomendowaniu przez Prezesa i Dyrektora Biura proponowane zmiany zostały w drodze uchwał przyjęte jednogłośnie.
Dziękujemy zespołowi z Muzeum za bezpłatne udostępnienie pięknej Sali oraz za okazaną pomoc w organizacji tego wydarzenia.