15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅


15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅
⏩ drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy 💪 to już 1️⃣5️⃣ lat naszej działalności 👌👩‍💻
✔ – Dzisiaj wspominamy chwilę najważniejszą w historii 15 lat działalności naszego Stowarzyszenia. Poniżej treść artykułu z Tygodnika Międzychodzkiego z dnia 15 kwietnia 2006
_______________________________________________
” Lokalną Grupą Działania w ramach Programu LEADER+
Program Leader+ daje duże szanse na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich. Aktualnie na naszym terenie realizowany jest Schemat I Programu, w ramach, którego przygotowywana jest Zintegrowana Strategia Rozwoju oraz utworzono Lokalną Grupę Działania, która będzie instytucją odpowiedzialną za wdrożenie programu.
W dniu 31 marca 2006 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych
w Międzychodzie odbyło się spotkanie założycielskie Lokalnej Grupy Działania w ramach „Pilotażowego Programu Leader+”.
Zebranych gości przywitał Burmistrz Międzychodu Roman Musiał. Celem zebrania było przyjęcie Statutu Stowarzyszenia oraz wybranie jego władz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się delegaci samorządów miejskich i wiejskich, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych – drobni przedsiębiorcy, rolnicy, osoby zajmujące się agroturystyką oraz związane z kulturą. Nad przebiegiem spotkania czuwał prawnik Marcin Kłos. Przewodniczącym obrad został Jacek Kaczmarek. Osoby chcące brać czynny udział w pracach nowopowstającego Stowarzyszenia złożyły deklaracje członkowskie. Po przedstawieniu porządku zebrania i wybraniu protokolantów przystąpiono do odczytania statutu. W trakcie czytania delegaci mogli wnosić zapytania i własne sugestie, które w formie zmian i poprawek były przyjmowane lub odrzucane w jawnym głosowaniu. Lokalna Grupa
Działania przyjęła nazwę „Stowarzyszenie Puszcza Notecka”. Po przyjęciu ostatecznej wersji statutu powołana została Komisja Skrutacyjna, której zadaniem było czuwanie nad wyborem władz Stowarzyszenia.
W tajnym głosowaniu został wybrany 18. osobowy Zarząd (po 3 przedstawicieli z każdej gminy biorącej udział w programie) oraz 6. osobowa Komisja Rewizyjna. Zarząd spośród swoich członków wybrał Prezesa Zarządu, którym został Jacek Kaczmarek, dwóch wiceprezesów – Irenę Wojciechowską i Mieczysława Trafisa, sekretarza – Agnieszkę Knopp ( obecnie – Agnieszka Leśniewska ) oraz skarbnika Tomasza Olejnika. Na koniec zebrania członkowie Stowarzyszenia ustalili wysokości składek członkowskich. Zarząd został zobligowany do złożenia dokumentów założycielskich w Krajowym Rejestrze Sądowym. „