15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅


15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅
⏩ drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy 💪 to już 1️⃣5️⃣ lat naszej działalności 👌👩‍💻
Z tej okazji publikujemy historię naszego Stowarzyszenia :
15 LAT DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ——(pierwsza) Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich
,,Puszcza Notecka”
W roku 2006 powstała pierwsza strategia. W oparciu o konsultacje społeczne, liczne spotkania i pracę wielu wolontariuszy . Wówczas wszyscy uczyliśmy się zintegrowanego oddolnego podejścia do tworzenia podwalin dla pozyskania funduszy służących społeczności na obszarze objętym działaniem.
Pierwsze opracowanie Zintegrowanej Strategii Obszarów Wiejskich przeznaczonej dla mieszkańców gmin: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko, Sieraków, Wronki- terenów objętym programem: Inicjatywa Partnerska ,,Puszcza Notecka”- wsparcie dla społeczności wiejskich Puszczy Noteckiej realizowanym w ramach Działania 2.7 ,,Pilotażowy Program Leader+” Sektorowego Programu Operacyjnego- Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006. Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich sześciu gmin Puszczy Noteckiej objętych programem Leader+ harmonizuje z celem strategicznym Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006.
W późniejszym okresie przystąpiły do partnerstwa gminy : Ostroróg, Obrzycko miasto.
Z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem tworzyliśmy innowacyjny jak na owe czasy projekt ucząc się od siebie ale też korzystając z wsparcia doradczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Byliśmy bardzo zaangażowani w tę ideę i w przyszłe efekty wierząc, że strategia ta tworzy podwaliny do długofalowego efektu w postaci ciągłego pozyskiwania dotacji, które służyć będą społeczności z obszaru objętego działaniem. Wierząc w moc bezpośredniego kontaktu stworzyliśmy unikalny program odbywając ponad 80 spotkań w gminach. Spotkania te dedykowane były różnym grupom mając charakter partycypacyjny.
Partnerstwo – pierwsza Strategia powstała dzięki aktywności członków Lokalnej Grupy Działania oraz innych liderów życia gospodarczego, społecznego i politycznego obszarów wiejskich puszczy noteckiej. Przedstawiciele sektora prywatnego stanowili 50%, z czego 45% podmioty z branży turystycznej (w tym gospodarstwa agroturystyczne), organizacje pozarządowe 12% i sektor publiczny (urzędy gmin oraz ich gminne jednostki budżetowe) 38%. Kobiety stanowiły 45% uczestników, a mężczyźni 55%.
Projekt ten był na tyle nowy i nieznany na obszarach wiejskich i nie tylko , że wymagał szczególnego zaangażowania w upowszechnienie i promocję . Dzięki zaangażowaniu Gmin i jego pracowników a szczególnie Gminy Międzychód jako inicjatora programy . Ważną częścią upowszechniania informacji o projekcie będzie wspomniana wyżej praca w terenie. W tym celu przeszkolone zostały osoby odpowiedzialne za kampanię informacyjną dotyczącą projektu oraz powstały terenowe Punkty Konsultacyjne a także przygotowany został specjalny Plan Upowszechniania Informacji o Projekcie. Na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektu posługiwaliśmy się logo wymaganym w ramach programu LEADER+.