Walne Zebranie


27 czerwca 2022 r. w Olandii (Prusim gmina Kwilcz) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” , obradom przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, protokołował Łukasz Klapczyński (dyrektor Biura), w skład komisji skrutacyjnej powołano Irenę Wojciechowską oraz Annę Andrałojć.
Prezes w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności oraz bilans i rachunek wyników za rok 2021, z prac Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Andrzej Głuchowski. Walne zebranie po wysłuchaniu sprawozdań jednogłośnie udzieliło absolutorium za rok 2021.
Ponadto poinformowano zebranych o stopniu zaawansowania weryfikacji wniosków które są w UMWW , o zaplanowanych naborach wniosków i najbliższych szkoleniach dla potencjalnych beneficjentów, oraz o stanie przygotowań do budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.
🏞️👍 Na zakończenie pan Olaf Makiewicz zaprosił nas do zwiedzania wiatraków, poznaliśmy historię i tradycje młynarstwa. Dziękujemy za bardzo ciekawą wycieczkę w głąb historii