RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA EWALUACJNEGO 


RAPORT Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA EWALUACJNEGO 

Głównym celem badania ewaluacyjnego  była śródokresowa ocena jakości wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Puszcza Notecka (współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wraz z zaproponowaniem rekomendowanych kierunków dalszych działań, w tym z punktu widzenia przyszłego okresu programowania.

RAPORT EWALUACYJNY

Ewaluacja LSR_Raport końcowy zatw. 30.01.2020

 Załącznik nr 2 do Raportu – Rekomendacje do Kryteriów

Załącznik nr 3 do Raportu – Rekomendacje do Procedury oceny i wyboru operacji