NABÓR 5/2023/G OPERACJE GRANTOWE ! TERMIN : 04 do 17 maja 2023


 

Uwaga NABÓR NA OPERACJE GRANTOWE !
TERMIN : 04 maja do 17 maja 2023
nabór NUMER 5/2023/G wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych . Celem realizowanego naboru jest aktywizowanie mieszkańców obszaru LGD Puszcza Notecka i tym samym rozwój społeczny obszaru.
Zakres tematyczny naboru: Turystyczna Kraina Puszczy Noteckiej
04 maja 2023 – 17 maja 2023 od 9:00 do 14:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
Wniosek składany jest w formie papierowej (dwa jednobrzmiące egzemplarze) – osobiście w biurze: Stowarzyszenie Puszcza Notecka, ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód oraz w wersji elektronicznej nagrany na nośniku elektronicznym (na płycie CD/DVD) Wnioski nadsyłane drogą pocztową nie będą uwzględniane. Spełnienie warunków dostępu do programu, zgodności z celami ogólny, szczegółowymi oraz wskaźnikami w LSR oraz uzyskanie co najmniej 50% punktów podczas oceny zgodnie z kryteriami oceny .
W RAMACH NABORU MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Przedsięwzięcie III –Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
Typ operacji – zadania Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
Limit dostępnych środków na daną operację 75 000,00 EUR (300 000,00 zł)
Rodzaj operacji Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW)
Wysokość pomocy do 7 500,00 EUR (30 000,00 zł)
Intensywność pomocy Do 63,63% dla JST / 100% dla organizacji pozarządowych
Rodzaj beneficjenta JSFP / organizacja pozarządowa, parafie
Wskaźnik realizacji naboru
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 10