Nabór nr 6/2023/G na OPERACJE GRANTOWE ! TERMIN : 4-17 maja 2023r.


Uwaga Nabór wniosków na OPERACJE GRANTOWE!
TERMIN : 04 maja do 17 maja 2023 !!!!
Nabór NR 6/2023/G o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych . Celem realizowanego naboru jest aktywizowanie mieszkańców obszaru LGD Puszcza Notecka i tym samym rozwój społeczny obszaru.
Zakres tematyczny naboru: Piękna i Atrakcyjna Puszcza Notecka.
TERMIN : 04 maja do 17 maja 2023 – wnioski składać można
w dni powszednie od 9:00 do 14:00(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
Wniosek składany jest w formie papierowej (dwa jednobrzmiące egzemplarze) – osobiście w biurze: Stowarzyszenie Puszcza Notecka, ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód oraz w wersji elektronicznej nagrany na nośniku elektronicznym (na płycie CD/DVD) . Wnioski nadsyłane drogą pocztową nie będą uwzględniane.
W RAMACH NABORU MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:
Przedsięwzięcie III – Rozwój małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
30 000,00 EUR (120 000,00 zł)
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW)
do 7500,00 EUR (30 000,00 zł)
100% dla organizacji pozarządowych
organizacja pozarządowa, parafie
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 4
Przedsięwzięcie V – Promocja obszaru Puszczy Noteckiej i jej dziedzictwa w działaniach lokalnych
Promocja i dziedzictwo lokalne
12 500,00 EUR (50 000,00 zł)
Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust.1 pkt.5 Roz. MRiRW); promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (§2 ust.1 pkt.8 Roz. MRiRW)
do 10 000,00 zł
100% dla organizacji pozarządowych
organizacja pozarządowa
1.Liczba działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego obszaru LGD–3
2. liczba wydawnictw promujących walory i dziedzictwo lokalne obszaru LGD – 2

 

Przedsięwzięcie XI – Zaspokajanie podstawowych potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury kulturalnej
Infrastruktura kulturalna
30 000,00 EUR (120 000,00 zł)
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW)
do 30 000,00 zł
100% dla organizacji pozarządowych
organizacja pozarządowa, parafie
1.Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR–2
2. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 2

 AKCEPTACJA TERMINU NABORÓW Puszcza Notecka

WNIOSEK-O-POWIERZENIE-GRANTU-obowiązuje-od-31.07.2018R.

OŚWIADCZENIE-o-długości-realizacji-operacji

kryteria-NOWE-DLA-WSZYSTKICH-PRZEDSIĘWZIĘĆ-1

ogłoszenie o naborze 6 2023 G