INFORMACJE OGÓLNE – obszar LGD Puszcza Notecka – Potencjał turystyczny obszaru


Obszar LGD „Puszcza Notecka”, który objęty jest Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność położony jest w zachodniej części woj. wielkopolskiego.

 Jest to zwarty przestrzenie teren składający się z 8 jednostek administracyjnych (gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko gmina wiejska, Obrzycko gmina miejska, Ostroróg, Sieraków i Wronki) zajmujący łączną powierzchnię 123.754 ha

Spójność obszaru wynika z uwarunkowań przyrodniczych (rzeka Warta, Puszcza Notecka, pojezierny, nizinny i chroniony krajobraz m.in. obszar Natura 2000 Puszcza Notecka), społecznych i kulturowych (niska gęstość zaludnienia, przewaga niewielkich jednostek osadniczych, dominacja osób o narodowości polskiej oraz wyznania katolickiego), gospodarczych (przewaga niewielkich pomiotów gospodarczych – głównie firm rodzinnych, liczne gospodarstwa rolne o małej i średniej powierzchni, rozwinięty przemysł spożywczy, meblarski, elektrotechniczny i hutniczy) oraz infrastrukturalnych (w miarę gęsta sieć drogowa spajająca miejscowości, w tym droga krajowa nr 24 a także głównie drogi wojewódzkie nr: 116, 117, 133, 150, 182, 184, 186 ; krajowe – magistrala nr 351 i lokalne linie kolejowe np. linia 368, rozwinięta sieć szlaków turystycznych; nieintensywna zabudowa architektoniczna – charakterystyczne budynki z czerwonej cegły, dachy kryte czerwoną dachówką; typowe dla zachodniej Wielkopolski układy ruralistyczne).

Obszar LGD Puszcza Notecka wyróżnia się szeregiem interesujących zabytków sakralnych i świeckich.

Teren ten podlegał silnemu rozwojowi od czasów późnego średniowiecza. Miasta obszaru uzyskiwały prawa miejskie od XIII do XV w. tj. Międzychód (przed 1378 r.), Obrzycko (ok. 1458 r.), Ostroróg (przed 1412 r.), Sieraków (ok. 1332 r.) i Wronki (ok. 1279 r.).

Do najważniejszych zabytków sakralnych należą kościoły w: Międzychodzie pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela z XVI w., Sierakowie pw. NMP Niepokalanie Poczętej z I poł XVII w., Kamionnie pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1499 r., Wronkach pw. św. Katarzyny z końca XV w., Ostrorogu pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii z XV w., Chrzypsku Wielkim pw. św. Wojciecha z 1609 r.

Jest tutaj również sporo dworków i zabudowań folwarcznych o dużej wartości kulturowe, niestety często opuszczonych i zdegradowanychj.

Niezwykle ciekawymi obiektami również ze względu na prowadzoną działalność kulturalno-rekreacyjną są: Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie (w zrekonstruowanym, południowym skrzydle dawnego zamku), Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach (zabudowania folwarczne), zabytkowe obiekty Stada Ogierów w Sierakowie, Ośrodek Olandia w Prusimiu (zabudowania folwarczne), Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (dworek z zabudowaniami), Ratusz w Obrzycku oraz wiele innych obiektów architektury. Jak widać, duża część obiektów zabytkowych spełnia ważne funkcje edukacyjne i aktywizacyjne dla mieszkańców regionu.

Co istotne ochroną konserwatorską objęte zostały również zabytkowe centra miast tj. Sieraków, Międzychód, oraz Ostroróg.

Obszar funkcjonowania LGD Puszcza Notecka od lat zaliczany jest do najważniejszych turystycznych destynacji w Wielkopolsce i zachodniej Polsce. Uwarunkowania przyrodnicze i istniejąca baza turystyczna powodują, że rokrocznie teren ten odwiedzany jest licznie przez turystów. Sektor wypoczynkowo-rekreacyjny ma istotne znaczenie w lokalnej gospodarce.

Podstawę rozwoju turystyki stanowią na tym obszarze korzystne uwarunkowania środowiskowe, do których zaliczyć należy atrakcyjny, czysty, pojezierny krajobraz („Kraina Stu Jezior”), położenie na Wielkiej Pętli  Wielkopolski oraz duży udział lasów (m.in. Puszcza Notecka).

Znaczenie turystyki wynika również z interesującego zasobu kulturowego – dostępnych dla odwiedzających zabytków i innych obiektów rekreacyjnych.

Istniejąca baza turystyczno-rekreacyjna rozwijana jest na tym terenie już od lat 30. ubiegłego wieku. Sektor turystyczny odgrywa szczególne znaczenie w gminach powiatu międzychodzkiego.

Sektor turystyczny jest niewątpliwie jednym z istotniejszych elementów gospodarczo-społecznych, które wpływają na funkcjonowanie ekonomiczne gmin tworzących LGD Puszcza Notecka. Ze względu na potencjał środowiska przyrodniczego oraz trendy turystyczne ważnym kierunkiem rozwoju jest turystyka aktywna, poznawcza, wodna oraz realizowana na terenach wiejskich