„Rozwój oferty rekreacyjnej „Bajkowej Doliny” w Bielsku” kontrola realizacji grantu


Kolejna realizacja skontrolowana,
Zadanie pod nazwą „Rozwój oferty rekreacyjnej „Bajkowej Doliny” w Bielsku” zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Notecka .
Operacja Grantowa zrealizowana ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: E uropa inwestująca w obszary wiejskie” wyniosła 20 840,00 zł .
Beneficjent to Gmina Międzychód
Czynności kontrolne polegają na sprawdzeniu zgodności operacji z umową.
Ze strony naszego Stowarzyszenia kontrolę prowadziły Alina Pawlukowicz oraz Anita Cejba że strony beneficjenta Pan Sebastian Cejba. Kontrola przebiegła bez uwag