Ogólne zasady otrzymania dotacji


W jaki sposób pozyskać pieniądze na założenie oraz rozwój własnej działalności gospodarczej poprzez Stowarzyszenie PUSZCZA NOTECKA” – PORADNIK ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ osoby fizyczne – pełnoletnie, będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej i posiadające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” (obszar gmin: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków, Obrzycko – gmina wiejska i miejska, Ostroróg, Wronki). ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, podmiotowi który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności, pomoc na rozwój może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy, pomoc w zakresie działalności przetwórczej tylko dla podmiotów, którym nie przyznano pomocy ani na tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego ani w ramach działania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pomoc na założenie własnej działalności przyznawana jest w wysokości 100 000 zł w formie premii. Oznacza to, że 80 % środków (80 000 zł) Beneficjent otrzyma po podpisaniu umowy (w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy), a pozostałe 20 % (20 000 zł) po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem (w terminie 3 miesięcy po złożeniu wniosku o płatność drugiej transzy). Pomoc na założenie działalności może zostać przyznana, jeżeli Wnioskodawca: – nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów, – w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany co Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Planowana do realizacji operacja musi zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). Ponadto rozpoczęta w wyniku realizacji operacji działalność gospodarcza musi funkcjonować przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej. Operacja może być realizowana, jeżeli: – koszty kwalifikowane operacji nie będą współfinansowane z innych środków publicznych, – będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31.12.2022, – zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, – inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, – jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem, – wnioskodawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza zrealizować. Z uzyskania pomocy wyłączone są działalności gospodarcze, których przedmiotem jest: – działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach, – górnictwo i wydobywanie oraz działalność usługowa je wspomagająca, – przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, – wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, – produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych, – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, – produkcja metali, – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli, – transport lotniczy i kolejowy, – gospodarka magazynowa. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zakłada się przyznawanie dwóch typów dotacji w zależności od jej wysokości: – DOTACJA NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BEZ DODATKOWYCH MIEJSC PRACY – max 25 000,00 zł – DOTACJA NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI Z DODATKOWYMI MIEJSCAMI PRACY – MAX 300 000 ZŁ Pomoc na rozwój działalności może zostać przyznana, jeżeli Wnioskodawca spełni następujące warunki: – Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo – Uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy – Podmiotowi który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności, pomoc na rozwój może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy – Pomoc w zakresie działalności przetwórczej tylko dla podmiotów, którym nie przyznano pomocy ani na tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego ani w ramach działania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych” Koszty kwalifikowalne: – Zakup dóbr i usług, robót budowlanych – Organizacja, prowadzenie spotkań, szkolenia, wydarzenia promocyjne – Najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów – Zakup środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowalnych operacji (bez kosztów ogólnych) – Zatrudnienie osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowo utworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego Koszty niekwalifikowalne: – używane maszyny, sprzęt, urządzenia, wyposażenie z wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dot. zachowania dziedzictwa.