Opis


LGD PN stanowi zwarty przestrzennie obszaro powierzchni 123 754 ha (1 237,54 km2) co stanowi 4,15% powierzchni województwa wielkopolskiego. Położony jest pomiędzy trzema ośrodkami o znaczeniu regionalnym lub subregionalnym: Poznaniem, Piłą i Gorzowem Wielkopolskim (patrz Mapa2).

Północno-zachodnia granica obszaru LGD PN stanowi fragment granicy województwa wielkopolskiego z województwem lubuskim. Obszar LGD PN jest odpowiedni dla Strategii nie tylko ze względu na granice administracyjne, opisane doświadczenie instytucjonalne, czy też kapitał we współdziałaniu członków Stowarzyszenia na rzecz wdrażania Funduszy UE. W podrozdziale Analiza makroekonomiczna – ogólny poziom rozwoju i kolejnych zaprezentowano wyniki modelowania makroekonomicznego w układzie 30 wielkopolskich lokalnych grup działania wg kilku obszarów tematycznych, w tym istotnych dla Inicjatywy LEADER. Wyniki te pokazują zarysowanie się wyraźnych granic z innymi LGD w ogólnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru (patrz Mapa4) oraz w dziedzinach: sytuacji demograficznej (Mapa5), gospodarki i rynku pracy (Mapa6), jakości kapitału społecznego i ludzkiego (Mapa8).Gminy LGD PN znajdują się w odległości 50‑80 km na zachód i północny-zachód od Poznania oraz 370-410 km na zachód od Warszawy. O wiele bliżej jest do stolicy Republiki Federalnej Niemiec – Berlina, oddalonego od gmin LGD PN o 180-240 km na zachód. Obszar charakteryzuje się ponadprzeciętną dostępnością transportową[1] (patrz Mapa2). Przebiega przez niego droga krajowa nr 24 (Pniewy-Rudnica k. Gorzowa Wielkopolskiego), stanowiąca połączenie z drogą ekspresową S3 w kierunku zachodnim, a w kierunku wschodnim z drogą krajową nr 92, autostradą A2 i ekspresowymi S11 oraz S5. Dostępność transportową LGD PN do dróg kategorii krajowej zapewnia ponadto gęsta sieć dróg wojewódzkich. Przez wschodnią część obszaru LGD PN przebiega jedna z najważniejszych linii kolejowych w Polsce – nr 351 z Poznania do Szczecina, a dalej do Świnoujścia, będąca częścią europejskiej magistrali[2]  E-59. Linia na odcinku Poznań– Krzyż Wlkp. została w latach 2017-22 zmodernizowana do parametrów europejskich, a następnie na odcinku Poznań– Wronki objęta Poznańską Koleją Metropolitalną linii PKM4.

 LGD PN znajduje się w granicach Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, a w jej ramach w dwóch makroregionach: Kotlinie Gorzowskiej na północy oraz Pojezierzu Poznańskim na południu obszaru (patrz Mapa3). W obrębie Kotliny Gorzowskiej LGD PN wchodzi w skład dwóch submezoregionów:

 

Obszar LGD „Puszcza Notecka”, który objęty jest Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność położony jest w zachodniej części woj. wielkopolskiego. Jest to zwarty przestrzenie teren składający się z 8 jednostek administracyjnych (gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko gmina wiejska, Obrzycko gmina miejska, Ostroróg, Sieraków i Wronki) zajmujący łączną powierzchnię 123.754 ha. Liczba mieszkańców wg stanu na 31.12.2013 r. wynosiła 67.947 osób.

 

MAPKAliczba ludności LGD wg. 2013r

Potencjał turystyczny

Obszar LGD „Puszcza Notecka”, który objęty jest Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność położony jest w zachodniej części woj. wielkopolskiego.

 Jest to zwarty przestrzenie teren składający się z 8 jednostek administracyjnych (gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko gmina wiejska, Obrzycko gmina miejska, Ostroróg, Sieraków i Wronki) zajmujący łączną powierzchnię 123.754 ha

Spójność obszaru wynika z uwarunkowań przyrodniczych (rzeka Warta, Puszcza Notecka, pojezierny, nizinny i chroniony krajobraz m.in. obszar Natura 2000 Puszcza Notecka), społecznych i kulturowych (niska gęstość zaludnienia, przewaga niewielkich jednostek osadniczych, dominacja osób o narodowości polskiej oraz wyznania katolickiego), gospodarczych (przewaga niewielkich pomiotów gospodarczych – głównie firm rodzinnych, liczne gospodarstwa rolne o małej i średniej powierzchni, rozwinięty przemysł spożywczy, meblarski, elektrotechniczny i hutniczy) oraz infrastrukturalnych (w miarę gęsta sieć drogowa spajająca miejscowości, w tym droga krajowa nr 24 a także głównie drogi wojewódzkie nr: 116, 117, 133, 150, 182, 184, 186 ; krajowe – magistrala nr 351 i lokalne linie kolejowe np. linia 368, rozwinięta sieć szlaków turystycznych; nieintensywna zabudowa architektoniczna – charakterystyczne budynki z czerwonej cegły, dachy kryte czerwoną dachówką; typowe dla zachodniej Wielkopolski układy ruralistyczne).

Obszar LGD Puszcza Notecka wyróżnia się szeregiem interesujących zabytków sakralnych i świeckich.

Teren ten podlegał silnemu rozwojowi od czasów późnego średniowiecza. Miasta obszaru uzyskiwały prawa miejskie od XIII do XV w. tj. Międzychód (przed 1378 r.), Obrzycko (ok. 1458 r.), Ostroróg (przed 1412 r.), Sieraków (ok. 1332 r.) i Wronki (ok. 1279 r.).

Do najważniejszych zabytków sakralnych należą kościoły w: Międzychodzie pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela z XVI w., Sierakowie pw. NMP Niepokalanie Poczętej z I poł XVII w., Kamionnie pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1499 r., Wronkach pw. św. Katarzyny z końca XV w., Ostrorogu pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii z XV w., Chrzypsku Wielkim pw. św. Wojciecha z 1609 r.

Jest tutaj również sporo dworków i zabudowań folwarcznych o dużej wartości kulturowe, niestety często opuszczonych i zdegradowanychj.

Niezwykle ciekawymi obiektami również ze względu na prowadzoną działalność kulturalno-rekreacyjną są: Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie (w zrekonstruowanym, południowym skrzydle dawnego zamku), Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach (zabudowania folwarczne), zabytkowe obiekty Stada Ogierów w Sierakowie, Ośrodek Olandia w Prusimiu (zabudowania folwarczne), Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (dworek z zabudowaniami), Ratusz w Obrzycku oraz wiele innych obiektów architektury. Jak widać, duża część obiektów zabytkowych spełnia ważne funkcje edukacyjne i aktywizacyjne dla mieszkańców regionu.

Co istotne ochroną konserwatorską objęte zostały również zabytkowe centra miast tj. Sieraków, Międzychód, oraz Ostroróg.

Obszar funkcjonowania LGD Puszcza Notecka od lat zaliczany jest do najważniejszych turystycznych destynacji w Wielkopolsce i zachodniej Polsce. Uwarunkowania przyrodnicze i istniejąca baza turystyczna powodują, że rokrocznie teren ten odwiedzany jest licznie przez turystów. Sektor wypoczynkowo-rekreacyjny ma istotne znaczenie w lokalnej gospodarce.

Podstawę rozwoju turystyki stanowią na tym obszarze korzystne uwarunkowania środowiskowe, do których zaliczyć należy atrakcyjny, czysty, pojezierny krajobraz („Kraina Stu Jezior”), położenie na Wielkiej Pętli  Wielkopolski oraz duży udział lasów (m.in. Puszcza Notecka).

Znaczenie turystyki wynika również z interesującego zasobu kulturowego – dostępnych dla odwiedzających zabytków i innych obiektów rekreacyjnych.

Istniejąca baza turystyczno-rekreacyjna rozwijana jest na tym terenie już od lat 30. ubiegłego wieku. Sektor turystyczny odgrywa szczególne znaczenie w gminach powiatu międzychodzkiego.

Sektor turystyczny jest niewątpliwie jednym z istotniejszych elementów gospodarczo-społecznych, które wpływają na funkcjonowanie ekonomiczne gmin tworzących LGD Puszcza Notecka. Ze względu na potencjał środowiska przyrodniczego oraz trendy turystyczne ważnym kierunkiem rozwoju jest turystyka aktywna, poznawcza, wodna oraz realizowana na terenach wiejskich

???????????????????????????????

???????????????????????????????

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SONY DSC