DORADZTWOSZKOLENIA13
NASI PARTNERZY

GOŚCIMY
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Statystyka
Odsłon : 1990572
DzisiajDzisiaj324
TygodniowoTygodniowo4750
MiesięcznieMiesięcznie16892

Spotkanie informacyjne dedykowane grupom defaworyzowanym ( 21 lipca 2016r)

W biurze LGD odbyło się szkolenie dla przyszłych beneficjentów, kampanię szkoleniową rozpoczęliśmy od grupy defaworyzowanej.

W szkoleniu udział wzięło ponad 20 osób z powiatu międzychodzkiego oraz z pow. szamotulskiego.

Zakres szkolenia:

- Kto, ile i na jakich warunkach może otrzymać dotację

- LSR jako dokument kluczowy

- ogólne założenia naborów w ramach przedsiębiorczości i projektów grantowych,

- kryteria oceny wniosków – przedsiębiorczość,

- kryteria oceny wniosków – projekty grantowe

Spośród zainteresowanych ponad połowa to chcący otrzymać wsparcie w ramach działania “Przedsiębiorczość” pozostałe osoby to lokalni działacze stowarzyszeń którzy chcą składać wnioski w ramach działania “Granty”. Przypomnijmy że w IV kwartale ogłosimy nabór w ramach działania “Przedsiębiorczość” oraz dotacje dedykowane Gminom i starostwom zrzeszonym w LGD.

Natomiast dla Stowarzyszeń ogłosimy nabór w I kwartale przyszłego roku, niemniej jednak chętni już chcą się przygotować do naboru, zweryfikować swoje plany i zakres działania.

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, a na jego zakończenie zaświadczenie o uczestnictwie.

Cieszy nas  tak duże zainteresowanie oraz to że przyszli wnioskodawcy sami będą pisali swoje wnioski.

Kolejne szkolenia w każdej gminie odbędą się począwszy od 7 września br.

Indywidualne konsultacje po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 506-087 607 we wtorki, środy i czwartki.

Poleć
 

W jaki sposób pozyskać pieniądze na założenie oraz rozwój własnej działalności gospodarczej poprzez Stowarzyszenie PUSZCZA NOTECKA” - PORADNIK

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

 • ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GODPODARCZEJ

osoby fizyczne - pełnoletnie, będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej i posiadające miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” (obszar gmin: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Sieraków, Obrzycko – gmina wiejska i miejska, Ostroróg, Wronki).

 • ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, podmiotowi który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności, pomoc na rozwój może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy, pomoc w zakresie działalności przetwórczej tylko dla podmiotów, którym nie przyznano  pomocy ani na tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego ani w ramach działania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych”


1) ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pomoc na założenie własnej działalności przyznawana jest w wysokości 62 500 zł w formie premii.

Oznacza to, że 70 % środków (43 750 zł) Beneficjent otrzyma po podpisaniu umowy (w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej transzy), a pozostałe 30 % (18 750 zł) po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem (w terminie 3 miesięcy po złożeniu wniosku o płatność drugiej transzy).

Pomoc na założenie działalności może zostać przyznana, jeżeli Wnioskodawca:

 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany co Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Planowana do realizacji operacja musi zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy (w tym samozatrudnienie). Ponadto rozpoczęta w wyniku realizacji operacji działalność gospodarcza musi funkcjonować przez minimum 2 lata od otrzymania płatności końcowej.

Operacja może być realizowana, jeżeli:

 1. koszty kwalifikowalne operacji  nie będą współfinansowane z innych środków publicznych,
 2. będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji, w tym poniesienie  przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31.12.2022,
 3. zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 4. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub posiada on udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy,
 5. jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 6. wnioskodawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza zrealizować.

Z uzyskania pomocy wyłączone są działalności gospodarcze, których przedmiotem jest:

 1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 2. górnictwo i wydobywanie oraz działalność usługowa je wspomagająca,
 3. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 4. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 5. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 6. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 7. produkcja metali,
 8. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
 9. transport lotniczy i kolejowy,

10.  gospodarka magazynowa.


2) ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zakłada się przyznawanie dwóch typów dotacji w zależności od jej wysokości:
- DOTACJA NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI BEZ DODATKOWYCH MIEJSC PRACY – max 25 000,00 zł

- DOTACJA NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI Z DODATKOWYMI MIEJSCAMI PRACY – 100 000,00 zł NA KAŻDE NOWE MIEJSCE PRACY – MAX 300 000 ZŁ (przy 3 nowych miejscach pracy)

Pomoc na założenie działalności może zostać przyznana, jeżeli Wnioskodawca:

-          Wnioskodawca prowadzi mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo

-          Uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy na każde 100000zł

-          Podmiotowi który otrzymał pomoc na rozpoczęcie działalności, pomoc na rozwój może być przyznana nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia przyznania tej pomocy

-          Pomoc w zakresie działalności przetwórczej tylko dla podmiotów, którym nie przyznano  pomocy ani na tworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego ani w ramach działania „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych”

.Koszty kwalifikowalne:

 • Zakup dóbr i usług, robót budowlanych
 • Organizacja, prowadzenie spotkań, szkolenia, wydarzenia promocyjne
 • Najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów
 • Zakup środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30 % kosztów kwalifikowalnych operacji (bez kosztów ogólnych)
 • Zatrudnienie osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Koszty niekwalifikowalne:

 • używane maszyny, sprzęt, urządzenia, wyposażenie z wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dot. zachowania dziedzictwa

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” w Międzychodzie

ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód, Tel. 506 087 607.

Zapraszamy również do odwiedzania naszego profilu na Facebooku

Poleć
 

Informacja

Ze względu na udział w szkoleniu w dniach 13.07.2016 r.-14.07.2016r. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Poleć
 

Uwaga szkolenia!


Szanowni Państwo! w związku z kampanią informacyjną i planowanym naborem wniosków w IV kwartale br. planujemy szkolenia , na które zapraszamy mieszkańców gmin partnerskich.

 

Poleć
 

28 czerwca 2016 Sesja Rady Gminy w Ostrorogu.


Na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Rafała Szorcza oraz Burmistrza Sławomira Szałaty przeprowadziliśmy prelekcję nt. możliwości pozyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014+ za pośrednictwem LGD Puszcza Notecka.

Irena Wojciechowska i Łukasz Klapczyński poinformowali o terminach planowanych naborów, zasadach wsparcia dla przedsiębiorców i chcących założyć działalność gospodarczą oraz o funduszu w ramach grantów którymi szczególnie zainteresowani byli licznie przybyli sołtysi. W przerwie sesji oraz po obradach udzieliśmy indywidualnych doradztw.
Dziękujemy za zaproszenie oraz wyrazy uznania dla naszej pracy.
Na Sesję zaproszono również Posła na Sejm Pana Krzysztofa Paszyka któremu dziękowano za wsparcie w wielu inicjatywach gminy i jej mieszkańców.

To już trzecie spotkanie na sesji rady gminy członkowskiej - byliśmy już w Sierakowie oraz w Międzychodzie. Z taką inicjatywą wyszedł Zarząd Stowarzyszenia oraz zespół z biura po to aby radni oraz obecni na sesjach rad mieszkańcy zostali poinformowani o dotacjach jakie mogą pozyskać z naszego LGD.

Poleć
 

27.06.2016 – szkolenie w Biezdrowie


Niemal 30 osób uczestniczyło w dzisiejszym spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym w świetlicy wiejskiej w Biezdrowie (gm.Wronki).

Spotkanie otworzył Paweł Raszewski Wroniecki Radny, Sławomir Andrzejak Sołtys Biezdrowa, Proboszcz Parafii Biezdrowo Stanisław Wawrzyniak oraz Irena Wojciechowska Wiceprezes LGD.
Większość uczestników to przedsiębiorcy chcący rozwinąć swoją działalność lub osoby planujące otworzyć działalność gospodarczą. Ponadto w imieniu Starostwa Szamotulskiego uczestniczył Witold Waroś Radny Powiatowy, był też przedstawiciel Wronieckiego ODR Mariusz Makówka .
Należy dodać że świetlica wiejska została wyremontowana z dotacji naszego LGD wnioskodawcą była Gmina Wronki.
Omówiliśmy warunki dostępu dla działań dedykowanym przedsiębiorcom oraz projekty grantowe.
50% skierowane jest na działania związane z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej ; 35 % środków przeznaczone jest dla jednostek samorządu terytorialnego ( gmin i starostw członkowskich Lokalnej Grupy Działania); 15 % środków dedykujemy dla stowarzyszeń, i na wspieranie 
inicjatyw aktywności społecznej. 
W drugim półroczu 2016 roku planujemy rozpocząć ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie dotacji.
Na zakończenie odbyły się indywidualne konsultacje.
Szkolenie prowadzili : Irena Wojciechowska i Łukasz Klapczyński.
Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu szkolenia Radzie Sołeckiej, Księdzu Proboszczowi, Dyrekcji Szkoły i KGW.

Przypominamy że z uwagi na pracę zespołu z biura w terenie, dla klientów – przyszłych beneficjentów biuro przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie czynne:
we wtorki i czwartki od godz. 9,00 – 14,00 w środy od godz. 9,00 – 12,00.
Prosimy o telefoniczne umawianie się na indywidualne konsultacje - doradztwo pod nr. tel: 506-087-607.

Poleć
 

<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Dzisiaj jest: Sobota
23 Lipca 2016
Imieniny obchodzą
Apolinary, Bogna, Żelisław
Do końca roku zostało 162 dni.
Zodiak: Lew