Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


_______________________________________________________________

11.01.2023 r. została uchwalona Nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029 która będzie dokumentem kluczowym do aplikowania o środki w  kolejnej perspektywie finansowej.  —–      Do tego momentu obowiązuje dotychczasowy dokument.

_______________________________________________________________

 

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

Ewaluacja LSR_Raport końcowy zatw. 30.01.2020

Załącznik nr 3 do Raportu – Rekomendacje do Procedury oceny i wyboru operacji

Załącznik nr 2 do Raportu – Rekomendacje do Kryteriów

 

 

 

 

LSR-zmiana-projektu-współpracy-KONSULTACJE-SPOŁECZNE

LSR-podniesienie-kwot-zwiększenie-środków-TEKST-JEDNOLITY-POPRAWIONY AKTUALNY

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 zwiększenie środków TEKST JEDNOLITY

LSR-podniesienie-kwot-zwiększenie-środków konsultacje społeczne

LSR-podniesienie-kwot-projekt-współpracy konsultacje społeczne

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 zmiany zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski 25.10.2017 r.

 

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 zmiany zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski 02.08.2017 r.

 

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 zatwierdzona przez Urząd Marszałkowski 17.05.2016 r.

 

Opis stanowisk SIERPIEŃ 2018

 

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGDPlan szkoleń dla Rady, Zarządu i pracowników

 

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – OBOWIĄZUJĄ OD 06.02.2018

 

Zaakcepetowana procedura-oceny-i-wyboru-operacji-zmiany od 23.04.2021

 

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” poddaje konsultacjom propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju. Prosimy o zapoznanie się z dołączonym dokumentem i ewentualne sugestie odesłać na adres biuro@puszczanotecka.org . Elementy zmieniane zaznaczono kolorem (strona 65).

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 zmiany wskaźników TEKST JEDNOLITY