Wzory dokumentów (wnioski, załączniki, instrukcje)


Aktualne wzory wniosków

Przedsiębiorczość rozpoczęcie (PREMIA):

BP_19_2_P_4z_InformPomocn Informacje Pomocnicze Przy Wypełnianiu Biznesplanu

BP_19_2_P_4z Biznes Plan.docx

BP_19_2_P_4z Biznes Plan.pdf

IW_WoPP_19_2_ Instrukcja Wypełnienia Wniosku o Przyznanie Pomocy

WoPP_19_2_P_4z Wniosek o Przyznanie Pomocy.xlsx

P_4z WoPP_19_2_P_4z Wniosek o Przyznanie Pomocy.pdf

 

Przedsiębiorczość rozwój oraz duże projekty:

BP_19_2_I_4z_20210831 Biznes Plan.docx

BP_19_2_I_4z_20210831 Biznes Plan.pdf

BP_19_2_IW_P_4z_TabFinans Biznes Plan Tabela Finansowa.xlsx

IP_19_2_I_4z Informacje Pomocnicze Przy Wypełnianiu Biznesplanu

IW_WoPP_19_2_IW_4z Instrukcja Wypełnienia Wniosku o Przyznanie Pomocy

OswWielkPrzedsieb_19_2_I_20210831 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.pdf

OswWielkPrzedsieb_19_I_20210831 Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa.xls

WoPP_19_2_I_4z_20210831 Wniosek o Przyznanie Pomocy.pdf

WoPP_19_2_I_4z_20210831 Wniosek o Przyznanie Pomocy.xlsx

WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn Informacje Dotyczące Podmiotu Ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz operacji.pdf

WoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn Informacje Dotyczące Podmiotu Ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz operacji.xlsx

ZW_OswWielkPrzedsieb_19_2_I_20210831 Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE o długości realizacji operacji – obowiązujące od 02.08.2017 r.

 

Granty:

WNIOSEK-O-POWIERZENIE-GRANTU-obowiązuje-od-31.07.2018R.

Wniosek-o-rozliczenie-grantu Wzór-umowy-o-powierzenie-grantu

OŚWIADCZENIE-o-długości-realizacji-operacji

Sprawozdanie-merytoryczne-z-realizacji-grantu-2

 

 

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html – tutaj wnioskodawcy znajdą m.in. wzory wniosków i biznesplanów

https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-pomocy/ – tutaj wnioskodawcy znajdą m.in. klauzule RODO oraz formularze de minimis

https://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2020/04/27/komunikat-dotyczacy-trybu-konkurencyjnego-w-ramach-prow-2014-2020/

 

Ankieta monitorująca !

ankieta_monitorujaca-lgd-Puszcza-Notecka-dla-beneficjentów

http://puszczanotecka.org/wp-content/uploads/2016/08/OŚWIADCZENIE-o-długości-realizacji-operacji.pdf

 

______archiwum wzorów dokumentów_____

 

Zmienione wzory dokumentów obowiązują od 16 października 2019 r.

 1. Formularz Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji   IP_IMBP_IPRO_19_2_IW_P
 2. Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji składanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Kopia IMBP_IPRO_19_2_IW_P

Poniżej przedstawiamy informację przesłaną przez Urząd Marszałkowski w dniu 16.10.2019

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad aktualizacją formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji składanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz formularza Informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji, w załączeniu przesyłamy do stosowania powyżej wymienione formularze.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone na stronie: www.dprow.umww.pl oraz www.arimr.gov.pl

Jednocześnie prosimy o dalsze  przekazanie informacji swoim beneficjentom.

 

Z poważaniem

 

Paweł Kucharczyk

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

Zmienione wzory dokumentów obowiązują od 16 października 2017 r.

 1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  1. I – rozwój działalności gospodarczej i duże projekty
 2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  1. II – podejmowanie działalności gospodarczej
 3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
  1. III – projekty grantowe

 

UWAGA: WZORY WNIOSKÓW ZOSTAŁY SPAKOWANE W FORMACIE 7z. DO ICH ROZPAKOWANIA NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PROGRAMU DO ICH ROZPAKOWANIA (NP: WINRAR, WINZIP, ZIP-7)

 

OŚWIADCZENIE o długości realizacji operacji – obowiązujące od 02.08.2017 r.

 

 

WZORY WNIOSKÓW

Poniżej przedstawiamy informację przesłaną przez Urząd Marszałkowski w dniu 13.11.2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała poprawione – bardziej funkcjonalne – elektroniczne wersje formularzy wniosków. W związku z uwagami przekazanymi przez lokalne grupy działania (LGD), dotyczącymi technicznych aspektów uzupełninia elektronicznych wersji wniosków, zostały wprowadzone techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców. Jednocześnie podkreślam, że zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych. W załączeniu przesyłam ww. formularze z prośbą o ich opublikowanie na stronach internetowych LGD.

Poprawione formularze zostały także zamieszczone na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl oraz www.prow.umww.pl.

wniosek o płatność – projekty grantowe – WoP_19.2_G_4z(1)

wniosek o płatność – rozwój przedsiębiorczości i duże projekty – WoP_19.2_I_3z(1)

wniosek o płatność – podejmowanie działalności gospodarczej – WoP_19.2_P_3z(1)

wniosek o przyznanie pomocy – projekt grantowy – WoPP_19.2_G_3z(2)

wniosek o przyznanie pomocy – rozwój przedsiębiorczości i duże projekty – WoPP_19.2_I_3z(2)

wniosek o przyznanie pomocy – podejmowanie działalności gospodarczej – WoPP_19.2_P_3z(2)

Z poważaniem

Łukasz Poznaniak

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

UWAGA! ZASADA KONKURENCYJNOŚCI!

Zasady konkurencyjności wydatków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 najważniejsze zmiany od 21 lutego 2018 r. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich DO POBRANIA TUTAJ zasady-konkurencyjnosci-wydatkow-zmiany-2018

 1. Stosowanie zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (zwanej dalej „zasadą konkurencyjności”) obowiązuje beneficjentów:

 

nie będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” do jej stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 20 000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) oraz

będących podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt 8 ustawy pzp, a jednocześnie przekraczającej 20 000 zł netto.

 1. Zamówienie oznacza zadanie, o którym mowa w przepisach rozporządzeń dla poszczególnych działań/poddziałań/typów operacji.
 1. Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

   1) zamówień, do których nie stosuje się ustawy pzp, których przedmiotem są: 

usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez beneficjenta, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie beneficjentowi dla potrzeb jego własnej działalności,  

nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie,  

zakup czasu antenowego,  

nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu,   

dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez beneficjenta produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,  

dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu beneficjenta w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp,  

umów z zakresu prawa pracy;

2) wydatków uproszczonych, o których mowa w art. 67 ust. 1 akapit 1 lit. b-d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

3) wydatków ponoszonych w ramach tzw. projektów grantowych, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;

 1. Wartość zamówienia ustala się z należytą starannością, biorąc pod uwagę łączne spełnienie następujących kryteriów: a) sumowaniu podlegają usługi, dostawy i roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu; b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie; c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanego dalej „wykonawcą”).
 1. W celu spełnienia zasady konkurencyjności należy:

1) upublicznić zapytanie ofertowe zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 8, przy czym zapytanie ofertowe zawiera co najmniej: 

opis przedmiotu zamówienia,   – jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty,    – który nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła, szczególnych sposobów postępowania lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres równoważności,  

warunki udziału w postępowaniu, 

kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty,   d) opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty, 

termin składania ofert, przy czym termin na złożenie oferty powinien wynosić nie mniej niż 7 dni kalendarzowych w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych w przypadku robót budowlanych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego, 

warunki wykluczenia, o którym mowa w ust. 6, 

termin realizacji zamówienia;

2) wybrać najkorzystniejszą spośród wszystkich złożonych ofert w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.

 1. Zamówienia udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. W przypadku, gdy instytucja dokonująca oceny postępowania stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny niż wskazane w pkt 1-4, jest zobowiązana wykazać istnienie faktycznego naruszenia zasad konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

 1. Upublicznienie zapytania ofertowego oznacza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach operacji.
 1. Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieszczonym na stronie internetowej www.minrol.gov.pl oraz www.arimr.gov.pl, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
 1. Komunikat, o którym mowa w ust. 8, oprócz wskazania strony internetowej, zawierał będzie również informację, od kiedy beneficjenci będą zobowiązani do umieszczania zapytań ofertowych na wskazanej w nim stronie.
 1. Modyfikacja treści zapytania ofertowego:

po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalna,    

przed upływem terminu składania ofert jest możliwa, z zastrzeżeniem:     

        – obowiązku wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz    

        – odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie  internetowej wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których to zapytanie zostało skierowane oraz upublicznieniu tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

 1. Odrzuceniu podlegają oferty:

których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a lub

złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym. a) po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalna,   

 1. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, beneficjent niezwłocznie zwraca oferentom.
 1. Informację o wyniku postępowania umieszcza się na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – informację o wyniku postępowania wysyła się do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieszcza się ją co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.
 1. Po przeprowadzeniu opisanej powyżej procedury następuje zawarcie umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z zasadą konkurencyjności.
 1. W przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą określoną w ust. 8:

wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;

nie wpłynie żadna oferta lub wszystkie oferty, które wpłyną, podlegają odrzuceniu – beneficjent powinien powtórzyć postępowanie, aż otrzyma co najmniej jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

 1. Nie jest możliwe dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 14, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że w zapytaniu ofertowym została przewidziana możliwość dokonania takiej zmiany oraz zostały określone warunki takiej zmiany. Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

przed upływem terminu składania ofert jest możliwa, z zastrzeżeniem:      

– obowiązku wydłużenia terminu składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert oraz      

– odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których to zapytanie zostało skierowane oraz upublicznieniu tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia sporządzany jest protokół zawierający co najmniej:

informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego przez beneficjenta;

wykaz ofert, które wpłynęły do beneficjenta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do beneficjenta oraz z podaniem tych danych z ofert, które stanowią odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert;

informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 6;

informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez oferentów;

informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium;

wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru;

datę sporządzenia protokołu i podpis beneficjenta lub osoby upoważnionej przez beneficjenta do podejmowania czynności w jego imieniu;

następujące załączniki:

 1. a) potwierdzenie udokumentowania publikacji zapytania na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony, kopie zapytania ofertowego skierowane do potencjalnych wykonawców zamówienia wraz z potwierdzeniem ich wysłania oraz potwierdzenie udokumentowania publikacji tego zapytania na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę, 
 1. b) potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej, wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zapytanie to zostało skierowane oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę, 
 1. c) złożone oferty, 
 1. d) oświadczenie/oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osoby wykonujące w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
 1. e) potwierdzenie odpowiedniego upublicznienia informacji o wyniku postępowania na stronie internetowej, wskazanej w komunikacie, o którym mowa w ust. 8, a do czasu uruchomienia tej strony internetowej – wysłania informacji o wyniku postępowania do wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz upublicznienia tej informacji co najmniej na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada taką stronę, 
 1. f) kopię umowy z wykonawcą lub oryginał stosownego dokumentu sprzedaży potwierdzającego zawarcie umowy z wykonawcą, 
 1. g) inne dokumenty istotne dla postępowania ofertowego, w szczególności korespondencję z wykonawcami.
 1. Dla udokumentowania czynności związanych z udzieleniem zamówienia dopuszczalna jest forma pisemna lub elektroniczna lub faks, z zastrzeżeniem że: 1) protokół, o którym mowa w ust. 17, sporządzany jest w formie pisemnej; 2) umowa z wykonawcą zamówienia, o której mowa w ust. 14, w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, zawierana jest w formie pisemnej, a w przypadku pozostałych zamówień potwierdzeniem zawarcia umowy jest co najmniej oryginał stosownego dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, zawierającego szczegółowe dane o transakcji.

Informujemy, iż od 18 marca 2017r. został uruchomiony portal http://www.arimr.gov.pl/

Opublikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR jest możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_nadanie_uprawnien_do_portal_ogloszen_AR… Wniosek_po_nadanie_uprawnien_do_portalu_ogloszen_ARiMR

D2018000039601

 

 

Wiadomość przekazana przez UMWW w dniu 12.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz www.dprow.umww.pl w zakładce „Baza umów o przyznaniu pomocy”.

umowa_7z

umowa_7z  

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5

UWAGA! Zmiana wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy (PREMIE)

Informacja przesłana przez Urząd Marszałkowski w dniu 01.06.2018 r

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z powyższym poniżej znajduje się wersja elektroniczna ww. formularza umowy o przyznaniu pomocy.

Ww. formularz umowy jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz www.dprow.umww.pl w zakładce „baza umów o przyznaniu pomocy”.

Informacja monitorujaca z realizacji biznesplanu_Informacja po realizacji operacji (.xlsx)

umowa_4z

załącznik 2

 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji

Informacja IPRB_IPRO_06_06_2018

 

 

Poniżej przedstawiamy informację przesłaną przez Urząd Marszałkowski w dniu 13.11.2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała poprawione – bardziej funkcjonalne – elektroniczne wersje formularzy wniosków. W związku z uwagami przekazanymi przez lokalne grupy działania (LGD), dotyczącymi technicznych aspektów uzupełninia elektronicznych wersji wniosków, zostały wprowadzone techniczne zmiany, mające na celu wyeliminowanie błędów oraz usprawnienie i ułatwienie wypełniania formularzy przez Wnioskodawców. Jednocześnie podkreślam, że zmiany nie dotyczą kwestii merytorycznych, a jedynie technicznych. W załączeniu przesyłam ww. formularze z prośbą o ich opublikowanie na stronach internetowych LGD.

Poprawione formularze zostały także zamieszczone na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl oraz www.prow.umww.pl.

wniosek o płatność – projekty grantowe – WoP_19.2_G_4z(1)

wniosek o płatność – rozwój przedsiębiorczości i duże projekty – WoP_19.2_I_3z(1)

wniosek o płatność – podejmowanie działalności gospodarczej – WoP_19.2_P_3z(1)

wniosek o przyznanie pomocy – projekt grantowy – WoPP_19.2_G_3z(2)

wniosek o przyznanie pomocy – rozwój przedsiębiorczości i duże projekty – WoPP_19.2_I_3z(2)

wniosek o przyznanie pomocy – podejmowanie działalności gospodarczej – WoPP_19.2_P_3z(2)

Z poważaniem

Łukasz Poznaniak

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

 

Zmienione wzory dokumentów obowiązują od 16 października 2017 r.

 1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  1. I – rozwój działalności gospodarczej i duże projekty
 2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
  1. II – podejmowanie działalności gospodarczej
 3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych
  1. III – projekty grantowe

 

UWAGA: WZORY WNIOSKÓW ZOSTAŁY SPAKOWANE W FORMACIE 7z. DO ICH ROZPAKOWANIA NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PROGRAMU DO ICH ROZPAKOWANIA (NP: WINRAR, WINZIP, ZIP-7)

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 892 i 935) zaktualizowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

OŚWIADCZENIE o długości realizacji operacji – obowiązujące od 02.08.2017 r.

 

Ankieta monitorująca !

ankieta_monitorujaca-lgd-Puszcza-Notecka-dla-beneficjentów