Rada


AKTUALNY SKŁAD RADY STOWARZYSZENIA „PUSZCZA NOTECKA”

     (uchwała Walnego Zebrania Członków z dnia 29.05.2023r. w sprawie wyboru składu Rady Stowarzyszenia)

Lp. Nazwisko i imię / imiona członka organu decyzyjnego LGD Nazwa reprezentowanej gminy Członek organu decyzyjnego LGD jest przedstawicielem grup interesu sektorów
1 2 3 4
1.

Adamczak Julia

Zastępca Przewodniczącego

Wronki społecznego
2.

Borowicz Małgorzata

Sekretarz

Chrzypsko Wielkie gospodarczego
3. Janasek Włodzimierz Obrzycko – gmina wiejska publicznego
4. Jankowska Aleksandra Wronki społecznego
5. Kawka Julia Kwilcz społecznego
6. Król-Rajman Anna Obrzycko – gmina miejska społecznego
7.

Kubanek Józef

Przewodniczący Rady

Sieraków społecznego
8. Michałek Damian Międzychód gospodarczego
9. Orlik Lech Sieraków społecznego
10. Przybył Witold Kwilcz gospodarczego
11. Rzeszowski Radosław Ostroróg gospodarczego
12. Szeligowska Joanna Kwilcz społecznego
13. Śmigielska Anita Obrzycko – gmina miejska gospodarczego
14. Śmigielski Mariusz Obrzycko – gmina wiejska publicznego

_____________________________________na zdjęciu : Przewodniczący Józef Kubanek , Zastępca Przewodniczącego Julia Adamczak, Sekretarz Małgorzata Borowicz

____________________________________________________________________

31 stycznia 2020r. Podczas posiedzenia RADY STOWARZYSZENIA w Sierakowie wybrano Zastępcę Przewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu Rady Stowarzyszenia. Zastępcą jednogłośnie został wybrany Lech Orlik.

W SKŁAD RADY STOWARZYSZENIA „PUSZCZA NOTECKA” WCHODZĄ:

Borowicz Małgorzata – Sekretarz Rady

Janasek Włodzimierz

Jankowska Aleksandra

Jędrzejczak Robert – Przewodniczący Rady

Michałek Damian

Monterial Jakub

Orlik Lech – Zastępca Przewodniczącego Rady

Polarczyk Dariusz

Przybył Witold

Rzeszowski Radosław

Stańko Robert

Szeligowska Joanna

Śmigielski Mariusz

 

 

.Na zdjęciu – przedstawiciele Rady, Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Pracownicy Biura

  • Organ decyzyjny – rada

 

RADA

Zadania, za które odpowiedzialna jest Rada stowarzyszenia oraz zasady jakimi musi się kierować szczegółowo określa statut stowarzyszenia, regulamin Rady Stowarzyszenia, procedury wyboru oraz kryteria wyboru. Wszystkie te dokumenty były przedmiotem konsultacji ze społecznością lokalną. Najważniejsze z zadań powierzonych Radzie, to wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych „operacjami”, które mają być realizowane w ramach LSR, oraz ustalenie kwoty wsparcia. Rada mając na uwadze odpowiedzialność za wybór operacji zgodnych ze strategią, podczas dokonania wyboru operacji realizowanych w ramach LSR działa w oparciu o zasadę braku dominacji przez jakąkolwiek grupę interesu. Ani władze publiczne, ani żadna z grup interesów połączonych ze sobą więzami wspólnych korzyści lub interesów nie może podczas podejmowania decyzji mieć więcej niż 49% praw głosu. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady, w tym działania dyscyplinujące wobec członków, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach, program szkoleń dla członków Rady, zasady weryfikowania wiedzy członków Rady oraz wszystkie inne niezbędne do funkcjonowania Rady postanowienia zawiera Regulamin Rady Stowarzyszenia.

Organ decyzyjny stowarzyszenia – Rada Stowarzyszenia składa się z 15 członków,

w tym z 2 przedstawicieli sektora publicznego,6przedstawicieli sektora gospodarczego i6przedstawicieli sektora społecznego i 1 mieszkaniec.

Efektem oceny Rady jest lista rankingowa, która będzie podstawą do zawarcia umowy i przyznania dofinansowania. Kryteria wyboru operacji, procedury oceny oraz wszelkie inne niezbędne informacje będą udostępniane publicznie poprzez stronę internetową LGD.

Szczegóły dotyczące procedur, kryteriów wyboru oraz funkcjonowania Rady znajdują się w załącznikach do wniosku o wybór LSR do realizacji.

 Regulamin Rady obowiązujący od dnia 02.08.2017 r.