Interpretacja i inne dokumenty


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie delegowane komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR

UWAGA w życie weszła nowelizacja rozporządzenia! 

 

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych
1 marca 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Od 1 marca br. interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
Tym samym zmieniają się również:
• zasady składania wniosków o wydanie interpretacji – wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała
lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:
http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-s…/wydawanie-interpretacji