Interpretacja i inne dokumenty


Nowelizacja ustawy RLKS z dniem 7 września 2018r.
Uprzejmie informujemy o nowelizacji Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2018 r.
Poz. 1625
USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r.
poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. W przypadku naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, dla zapewnienia spójności operacji
z LSR, LGD może określić warunki wyboru operacji, w szczególności odnoszące się do zakresu operacji, miejsca jej
realizacji lub podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1, nie mogą być sprzeczne z kryteriami wyboru operacji określonymi w LSR.”;
2) w art. 19 w ust. 4 w pkt 2:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) warunki udzielenia wsparcia określone w przepisach regulujących zasady wsparcia z udziałem poszczególnych
EFSI lub na podstawie tych przepisów,”,
b) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:
„aa) warunki wyboru operacji, o których mowa w art. 18a ust. 1, jeżeli zostały określone,”;
3) w art. 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku naboru wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności
operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia.”,
b) uchyla się ust. 1b,
c) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „w tym z warunkami, o których mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. a” zastępuje się wyrazami
„z warunkami, o których mowa w art. 18a ust. 1”,
d) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia,
o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne
niż LGD, LGD:”;
4) w art. 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie
wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez
podmioty inne niż LGD, LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa
w art. 35 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, dotyczące wybranych operacji wraz z dokumentami potwierdzającymi
dokonanie wyboru operacji.”,
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1625
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W razie stwierdzenia, że wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 1303/2013, zawiera braki, jest wypełniony nieprawidłowo lub zawiera oczywiste omyłki, zarząd województwa
wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do usunięcia tych braków lub nieprawidłowości lub poprawienia
oczywistych omyłek w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.”,
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W razie ustalenia przez LGD kwoty wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia
nr 1303/2013, niższej niż określona przez podmiot ubiegający się o wsparcie we wniosku o udzielenie tego
wsparcia, zarząd województwa może wezwać ten podmiot do modyfikacji wniosku w zakresie wynikającym
z ustalonej kwoty wsparcia w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia.”,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Usunięcie braków lub nieprawidłowości we wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35
ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, lub poprawienie w nim oczywistych omyłek nie może prowadzić do jego
istotnej modyfikacji mającej wpływ na wynik wyboru operacji dokonany przez LGD.”,
e) w ust. 8 wyrazy „ust. 3, 4, 5 i 6” zastępuje się wyrazami „ust. 3, 4, 5, 5a i 6”.
Art. 2. Do postępowań w sprawach dotyczących wyboru operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12. 2013, str. 320, z późn. zm.1)) oraz udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35
ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, wszczętych w terminach składania wniosków o udzielenie tego wsparcia, które rozpoczęły
bieg przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016,
str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 335 z 12.12.2017, str. 1

 

 

 

Zaktualizowany materiał dotyczący procedur odwoławczych w RLKS (stan prawny – maj 2018 r.).

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS

 

 • Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

         Wytyczne nr 6_4_2017

 

 

 • Księga wizualizacji obowiązująca od 01.09.2017 r.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana 31 08 2017

 

 

 • Szanowni Państwo,

W załączeniu – Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR:

 1. ROW.wrt.514.2.2017
 2. Wytyczne nr 5_3_2017
 3. Wytyczne w zakresie monitorowania i ewaluacji LSR
 4. wytyczne5pismo
 5. załącznik nr 2 do Wytycznych
 6. Sprawozdanie z realizacji LSR
 7. Załącznik nr 2

 

 

 • Wytyczne nr 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wytyczna 4_2_2017 do stosowania

 

 • WAŻNE PRZYPOMNIENIE DLA BENEFICJENTÓW/WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Beneficjenci/Wnioskodawcy,

Uprzejmie informujemy, że 17 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń, gdzie jesteście zobowiązani do zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawy maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonania określonego rodzaju działalności.

Portal dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Szczegółowe dane na temat funkcjonowania portalu dostępne są pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/…/portal-ogloszen-arimr-dla-wniosko…

 

 

ROW.wrt.510.129.2017_SW Stanowisko MC

 

 • Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych
  1 marca 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
  Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  Od 1 marca br. interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
  Tym samym zmieniają się również:
  • zasady składania wniosków o wydanie interpretacji – wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:
  ul. Teodora Sixta 17,
  43-300 Bielsko-Biała
  lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:
  http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-s…/wydawanie-interpretacji

 

 

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 892 i 935) zaktualizowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 • Zmiana Ustawy o Polityce Spójności:

2 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in. zmiany w zakresie rozpatrywania protestów, a także zmieniająca zapisy Ustawy RLKS

Ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014 2020 oraz niektórych innych ustaw

 

 •  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZMODERNIZOWAŁA WZÓR FORMULARZA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
  Szanowni Państwo/Beneficjenci,
  Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 892 i 935), ARiMR zaktualizowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Został on wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 81 z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Ww. formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… oraz www.prow.umww.pl.

                                                                                  

 

 • Szanowni Państwo ,
  Obecni i potencjalni beneficjenci :
  Jak pisaliśmy wcześniej, 18.03.2017 r. ruszył portal konkurencyjności ARiMR, poprzez który beneficjenci PROW 2014-2020 zobowiązani będą dokonywać wyboru oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:
Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
Wnioskodawców/Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Publikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/…/portal-ogloszen-arimr-dla-wniosko… — z: Grafika: ksow.pl

 

 

      UWAGA w życie weszła nowelizacja rozporządzenia! 

 

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311.

Stanowisko ARiMR w zakresie stosowania przepisów ustawy z dn. 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców

stosowanie przepisów Prawa Przedsiębiorców