Interpretacja i inne dokumenty


 • Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

         Wytyczne nr 6_4_2017

 

 

 • Księga wizualizacji obowiązująca od 01.09.2017 r.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana 31 08 2017

 

 

 • Szanowni Państwo,

W załączeniu – Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR:

 1. ROW.wrt.514.2.2017
 2. Wytyczne nr 5_3_2017
 3. Wytyczne w zakresie monitorowania i ewaluacji LSR
 4. wytyczne5pismo
 5. załącznik nr 2 do Wytycznych
 6. Sprawozdanie z realizacji LSR
 7. Załącznik nr 2

 

 

 • Wytyczne nr 4/2/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wytyczna 4_2_2017 do stosowania

 

 • WAŻNE PRZYPOMNIENIE DLA BENEFICJENTÓW/WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Beneficjenci/Wnioskodawcy,

Uprzejmie informujemy, że 17 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła portal ogłoszeń, gdzie jesteście zobowiązani do zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawy maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonania określonego rodzaju działalności.

Portal dostępny pod adresem: www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Szczegółowe dane na temat funkcjonowania portalu dostępne są pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/…/portal-ogloszen-arimr-dla-wniosko…

 

 

ROW.wrt.510.129.2017_SW Stanowisko MC

 

 

 

 

 • Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych
  1 marca 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
  Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
  Od 1 marca br. interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
  Tym samym zmieniają się również:
  • zasady składania wniosków o wydanie interpretacji – wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:
  ul. Teodora Sixta 17,
  43-300 Bielsko-Biała
  lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:
  http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-s…/wydawanie-interpretacji

 

 

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 892 i 935) zaktualizowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 • Zmiana Ustawy o Polityce Spójności:

2 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in. zmiany w zakresie rozpatrywania protestów, a także zmieniająca zapisy Ustawy RLKS

Ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014 2020 oraz niektórych innych ustaw

 

 •  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZMODERNIZOWAŁA WZÓR FORMULARZA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
  Szanowni Państwo/Beneficjenci,
  Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 892 i 935), ARiMR zaktualizowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Został on wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 81 z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Ww. formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… oraz www.prow.umww.pl.

                                                                                  

 

 • Szanowni Państwo ,
  Obecni i potencjalni beneficjenci :
  Jak pisaliśmy wcześniej, 18.03.2017 r. ruszył portal konkurencyjności ARiMR, poprzez który beneficjenci PROW 2014-2020 zobowiązani będą dokonywać wyboru oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi.

Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy wnioskodawców oraz beneficjentów pomocy i pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:
Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;
Wnioskodawców/Beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

Publikowanie zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR będzie możliwe po zalogowaniu się loginem i hasłem nadanym przez ARiMR. O uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu należy wystąpić składając Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji: http://www.arimr.gov.pl/…/portal-ogloszen-arimr-dla-wniosko… — z: Grafika: ksow.pl

 

 

      UWAGA w życie weszła nowelizacja rozporządzenia!