Interpretacja i inne dokumenty


Stanowisko w sprawie kwalifikacji wniosków o przyznanie pomocy:

ROW.wrt.510.129.2017_SW Stanowisko MC

Procedura oceny i wyboru operacji – obowiązujące od 02.08.2017 r.

 

 

Wytyczne w zakresie poprawności realizacji zobowiązań lokalnej grupy działania określonych w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w Ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Rozporządzenie delegowane komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR

UWAGA w życie weszła nowelizacja rozporządzenia! 

 

Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych
1 marca 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Od 1 marca br. interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
Tym samym zmieniają się również:
• zasady składania wniosków o wydanie interpretacji – wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:
ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała
lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej:
http://www.kis.gov.pl/zalatwianie-s…/wydawanie-interpretacji

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 892 i 935) zaktualizowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZMODERNIZOWAŁA WZÓR FORMULARZA UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY
Szanowni Państwo/Beneficjenci,
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 892 i 935), ARiMR zaktualizowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Został on wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 81 z dnia 20 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ww. formularz umowy jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra… oraz www.prow.umww.pl.

 

                                                                                  

 

 

Zmiana Ustawy o Polityce Spójności:

2 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została  Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in. zmiany w zakresie rozpatrywania protestów, a także zmieniająca zapisy Ustawy RLKS

Ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 2014 2020 oraz niektórych innych ustaw