Szkolenie w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+


W dniu 28 marca 2017 r. pracownicy biura: Irena Wojciechowska oraz Łukasz Klapczyński brali udział  w szkoleniu w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim. Tematem szkolenia był Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+. Oś Priorytetowa 7 – włączenie społeczne. LGD PUSZCZA NOTECKA w Lokalnej Strategii Rozwoju zawarła fakultatywną możliwość pozyskiwania dotacji z WRPO M.in w ramach osi 6, osi 7, osi 8, osi 9. Są to działania fakultatywne w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych jednak muszą one być spójne z naszą Lokalna Strategia 2014-20.