Wszystkie drogi prowadzą do ludzi !!


Wszystkie drogi prowadzą do ludzi !!
takie przesłanie przyświecało spotkaniu Ireny Wojciechowskiej Wiceprezeski i Dyrektorki Biura LGD oraz Justyny K. Ochędzan – Prezeski i Dyrektorki WRK ZOP.

Spotkanie w Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu.
Tematyka spotkania to:
– współpraca na rzecz rozwoju organizacji
– wspieranie NGO (organizacji) na obszarze działania LGD
– podnoszenie kompetencji
– wolontariat
– ekonomia społeczna
– aktywizacja i integracja stowarzyszeń
…..a w efekcie rozwój naszego stowarzyszenia i stowarzyszeń działających na naszym terenie