Realizacja operacji pn. „Aktywni lokalnie”


Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

w partnerstwie

ze Stowarzyszeniem „Puszcza Notecka”

zapraszają

 

w najbliższy czwartek 27 czerwca 2019 roku na godzinę 9:45 do Marszewa (powiat pleszewski)

na konferencję pt.: Aktywni lokalnie – partnerstwo i współpraca

 

realizowaną w ramach operacji pn.:

 

Aktywni lokalnie

 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, domowników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, osoby zainteresowane wspieraniem aktywizacji i współpracy mieszkańców na terenach obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego oraz tematyką żywności wysokiej jakości i jej sprzedażą. 

 

Podczas konferencji zaprezentowane będą następujące tematy:

  1. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
  2. Małe przetwórstwo lokalne, jako forma aktywizacji mieszkańców
  3. Wieś – miejsce do życia i wypoczynku
  4. Sieci współpracy na obszarach wiejskich
  5. Podmioty ekonomii społecznej na obszarach wiejskich
  6. Inteligentna specjalizacja wsi oparta o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
  7. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich
  8. Przykłady dobrych praktyk

 

Konferencja odbędzie się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie, Marszew 25.

 

Celem operacji pn. „Aktywni lokalnie” jest ułatwienie budowania partnerstwa i współpracy pomiędzy podmiotami inicjującymi działania na rzecz społeczności lokalnej. Operacja ma również na celu przekazanie i wymianę wiedzy
i informacji w zakresie partnerstwa i nawiązywania współpracy prowadzącej do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.

Efektem tego jest promocja jakości życia na wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego, którego fundamentem jest obszar małego przetwórstwa lokalnego, a produktem finalnym żywność wysokiej jakości. Efektem jest również wzrost aktywności mieszkańców w podejmowaniu działań mających na celu rozwój lokalnej społeczności poprzez tworzenie współpracy oraz powstawanie nowych partnerstw i sieci współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz lokalnej społeczności, a także większa aktywność poszczególnych podmiotów oparta na dialogu i współpracy, wzrost przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz szersze perspektywy do rozwoju zawodowego, jak również poprawa warunków życia i ograniczania ubóstwa.

Operacja w ciągu roku przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, jak również do wspierania włączenia społecznego, a tym samym rozwoju gospodarczego.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR w Poznaniu, tel. 61 8630418.