DZIAŁAJ LOKALNIE – MYŚL GLOBALNIE!


Konkurs 2018 – ogłoszony ! 
5 czerwca 2018 r w Świetlicy na Osiedlu Zamość we Wronkach odbyło się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców – potencjalnych grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”.
Podczas spotkania omówiliśmy: zasady programu – kto i na co może się ubiegać o dotację, jakie projekty będziemy wspierać, ocenę wniosków oraz omówiliśmy szczegółowo wniosek o dotację w lokalnym konkursie grantowym 2018.
Serdecznie dziękujemy Radzie Osiedla za udostępnienie Świetlicy i pomoc w zorganizowaniu spotkania, szczególne podziękowania dla Pana Jerzego Śmiłowskiego oraz Pani Violetty Kozłowskiej.

Na spotkaniu mieliśmy okazję poznać plany i pomysły na wnioski – moc energii!
Spotkanie prowadzili : Irena Wojciechowska oraz Łukasz Klapczyński.

Szanowni Państwo ,
W Programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty,
które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego 
i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać
się do budowania lokalnego kapitału społecznego. 
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych
oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek,
aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu wsparte mogą być projekty, które:
zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
Kto może ubiegać się o dotację?
W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki: 
– mają siedzibę w gminach: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Sieraków, Międzychód, Obrzycko gmina
wiejska, Obrzycko gmina miejska, Ostroróg lub Wronki.
– planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.
Kwota dotacji: maksymalnie 3.000 zł
Termin złożenia wniosku: 23-06-2018, przez generator dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
Czas realizacji projektów: 1 lipca 2018 – 31 grudnia 2018
Konsultacje udzielane będą w: siedzibie ODL pod nr telefonu: 500 432 077 lub 602 755 647.